Europese begrotingsvoorstellen MFK 2021-2027: kansen voor Nederland!

gepubliceerd

De Europese Commissie lanceerde op 2 mei 2018 haar voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Hierin staat vermeld waaraan het Europese budget wordt besteed. Denk hierbij aan cohesie, innovatie, energietransitie, klimaatverandering of aan nieuwe prioriteiten waaronder digitalisering, defensie, veiligheid en migratie. Wat betekent dit voor Nederland? En wat valt ons op?

To the point

 • De Europese Commissie stelt voor deze nieuwe periode een totale begroting voor van 1.279 miljard euro. Rekening houdend met de inflatie, is dit vergelijkbaar met de omvang van de huidige begroting 2014-2020.
 • In de begroting daalt het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Cohesiebeleid, de belangrijke structuurfondsen. Budgetten voor innovatie, energie en migratie stijgen.
 • Het is voor het eerst dat er een koppeling gemaakt wordt tussen specifieke voorwaarden (conditionaliteiten) zoals eerbiediging van de rechtsstaat en het verlenen van Europese steun in de vorm van financiering.
 • Europa zoekt nieuwe financieringsbronnen voor de begroting. Daarvoor kijkt men naar de opbrengsten van het emissiehandelssysteem, vennootschapsbelasting of een bijdrage per lidstaat op basis van niet-gerecycled plasticverpakkingsafval.
 • Op veel onderdelen zien wij aansluiting naar de drie thema’s die centraal staan in het discussiepaper van ERAC. Integraal, ‘multifund’ programmeren, nadruk op toegevoegde waarde, streven naar vereenvoudiging. Uw en onze oproepen worden gehoord.

Standpunt Nederland

Voor Nederland staat een gemoderniseerd, toekomstgericht én financieel houdbaar MFK voorop. De Nederlandse overheid wil dat de Europese begroting zich richt op innovatie en slimme groei, duurzaamheid, energie en klimaat, interne en externe veiligheid. Daarnaast hecht Nederland veel waarde aan bepaalde randvoorwaarden in het MFK zoals rechtsstatelijkheidsbeginselen of de opname van migranten.

Het lijkt erop dat de Commissie met veel van ‘onze’ eisen rekening heeft gehouden. Daar staat tegenover dat de begroting, en de afdracht van Nederland daarin, stijgt. Dat staat haaks op de Nederlandse kabinetswens. Dus laat het Nederlands kabinet weten dat zij dit voorstel onacceptabel vindt.

ERAC zegt: ‘Focus op een doel – en resultaatgericht MFK en niet alleen op de centen.’

Hoewel het Nederlands kabinet niet positief is over de voorstellen, is ERAC dat wel. In onze visie dragen Europa en haar begroting bij aan het oplossen van Europese én regionaal economische en maatschappelijke uitdagingen. Wij herkennen dit ook sterk in het voorgestelde MFK. Een akkoord op dit uitgavenvoorstel biedt dan ook veel ruimte voor Nederlandse regio’s om Europa maximaal te benutten voor bedrijven én burgers. Volop kansen voor Nederland om op het Europese speelveld van zich te doen spreken en maatschappelijke uitdagingen op te lossen!

Wij staan dan ook klaar om de ‘netto betaler discussie’ méér te voeren over benutting, minder over afdracht. We roepen de Nederlandse overheid dan ook op om zich in het Europese debat te richten op de inhoudelijke discussie met als uitgangspunt de Europese meerwaarde van bestedingen in Nederland.

Wilt u weten welke kansen MFK 2021-2027 biedt voor uw organisatie?

In de komende twee maanden worden de Europese begrotingen nader uitgewerkt en vrij gegeven. De voorstellen zijn op veel punten nog multi-interpretabel. Komende maanden worden de concrete wetgevingsvoorstellen per subsidieprogramma pas verwacht. Daarna volgen de onderhandelingen binnen – en tussen – lidstaten, de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Pas dan wordt ook meer duidelijk welke kansen en financieringsmogelijkheden het MFK aan uw regio of uw organisatie wellicht biedt. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom MFK 2021-2027.

Tot die tijd is het debat open voor inbreng. Weten hoe, wat en waar u kunt beïnvloeden? Wilt u alvast voorsorteren voor uw organisatie?
Neem dan contact op met Luc van Raaij, lucvanraaij@erac.nl of 06 511 611 70.

Wist u dat:

 • ERAC de dertig meest relevante Europese programma’s monitort op euro’s voor Nederlandse ontvangers? Sinds 2014 hebben circa 17.000 Nederlandse partijen meer dan 3.5 miljard aan Europese euro’s ontvangen voor ruim 13.000 projecten?
 • Er steeds minder geld in het MFK op voorhand is gelabeld naar lidstaat?
 • In deze voorstellen minder dan 60%. In 1988 was alleen al het Gemeenschappelijk landbouwbeleid meer dan 50% van het totale MFK, nu nog 30%.
 • Vooral de thematische programma’s Horizon Europa en Connecting Europe Facility groeien verder. In deze voorstellen samen tot ruim 10% van het MFK.
 • De modernisering van het landbouwbeleid op twee sporen plaatsvindt? Enerzijds binnen het GLB zelf, anderzijds met 10 miljard toewijzing uit Horizon Europe aan innovatie agrofood en platteland.
 • De omvang van ESF groeit tot 100 miljard? Dit komt deels voort uit samenvoeging van een aantal instrumenten. Onder de noemer ESF+ verstevigt dit de inzet op werkgelegenheid en sociale samenhang.
 • 25% van de begroting is toegewijd aan klimaat en energietransitie?
 • De komende maanden de wetgevingsvoorstellen voor de sector specifieke subsidieprogramma’s worden voorgesteld?