CLean INland SHipping voor de binnenvaart (CLINSH)

Jaarlijks laden en lossen circa 110.000 binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven; in 2015 werd er bijna 360 miljoen ton goederen over de Nederlandse rivieren vervoerd. De provincie Zuid-Holland investeert al jaren in een schonere binnenvaart en is nu leadpartner van het grensoverschrijdende consortium CLean INland SHipping (CLINSH).

Door het enorme laadvermogen van de schepen en het uitgebreide vaarwegennetwerk is de binnenvaart een belangrijke factor in het West-Europese goederentransport. Tegelijkertijd is het ook een zeer milieubelastende transportmodaliteit; schepen en motoren gaan tientallen jaren mee en lopen daardoor achter op de ontwikkeling van schone technologie.

Nieuwe standaard
Het project CLINSH is opgezet om schoon schip te maken in de binnenvaart. Op uitnodiging van de Europese Commissie heeft de provincie Zuid-Holland een consortium opgezet met zeventien publieke en private partners uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Met een bijdrage van het Europese subsidieprogramma LIFE gaan de partners, waaronder havenbedrijven, kennisinstellingen en milieudiensten, gezamenlijk aantonen welke (milieu)winst er te behalen is met nieuwe technieken en brandstoffen. Een uniek onderzoeksproject dat de vergroening van de binnenvaart in een stroomversnelling moet brengen.

Handvatten voor verduurzaming
Het doel van CLINSH is enerzijds een nieuwe, realistische standaard zetten voor Europees beleid en regelgeving en anderzijds de sector handvatten te bieden voor verduurzaming. “Tot nu toe wordt er door beleidsmakers uitgegaan van de informatie van de fabrikanten”, legt Ingrid van Leeuwen, programmamanager CLINSH uit. “Wij gaan onderzoeken wat de uitstoot in de dagelijkse praktijk is en wat de potentie is van verschillende alternatieven.” Hiervoor monitoren de partners in de komende jaren dertig schepen. De helft van deze schepen wordt uitgerust met nieuwe technieken; de meetresultaten worden vergeleken met een referentievloot van dezelfde omvang. Van Leeuwen: “Het gaat dan om aanpassingen in het uitlaatsysteem en alternatieve brandstoffen, maar we doen ook onderzoek naar walstroom: groene stroom van de wal waarop een aangemeerd schip kan worden aangesloten.” Het project heeft een looptijd van vier jaar en loopt tot 2020.

De impact van ERAC

Provincie Zuid-Holland heeft ERAC ingeschakeld voor de consortium- en strategievorming, projectontwikkeling en de uiteindelijke subsidieaanvraag. De uitdaging daarbij was om, vanuit de verschillende belangen en invalshoeken van de consortiumpartners, tot een coherent plan te komen dat aansluit op de Europese milieuagenda. “De ERAC-consultants hebben ons praktisch en financieel ontzorgd”, aldus Ingrid van Leeuwen. “Zij hebben discussies in goede banen geleid, kritisch meegedacht, de financiële aspecten op een rijtje gezet en de bijdrage van elke partner berekend en onderbouwd. Vervolgens heeft ERAC de puzzelstukjes tot een uitvoerbaar project gesmeed waarin alle details kloppen en waarin alle partijen zich kunnen vinden.” ERAC bepaalde tevens de onderhandelingstactiek en voerde de contractonderhandelingen met de Europese Commissie in het laatste stadium van het beoordelingsproces. Als resultaat is aan het CLINSH-project een subsidie toegekend van € 5,1 miljoen. De totale projectkosten zijn ruim € 8,5 miljoen.