MKB-plusfaciliteit stimuleert innovatie in Noord-Brabant

Noord-Brabant is van oudsher een vruchtbare bodem voor bedrijvigheid en innovatie. De provincie stimuleert met toegespitste regelingen en subsidieprogramma’s vooral innovatieve, startende bedrijven (start-ups). Voor gevestigde, innovatieve bedrijven die verder willen groeien (scale-ups) waren er echter, tot voor kort, weinig mogelijkheden om durfkapitaal te bemachtigen. Daarvoor heeft Noord-Brabant nu de MKB-plusfaciliteit in het leven geroepen.

De aanleiding voor de MKB-plusfaciliteit was het nieuwe Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), bedoeld voor meer risicodragende investeringen. Dit ‘Junckerfonds’ wekte de belangstelling van de provincie Noord-Brabant. Bert Pauli, gedeputeerde economie en internationalisering: “Groeibedrijven hebben moeite met het verkrijgen van voldoende financiering voor grotere investeringen in schaalvergroting en productie, zo bleek uit onderzoek en praktijk. Sommige ondernemers overwogen om die reden zelfs zich in het buitenland te vestigen. Door samenwerking met EFSI en het Rijk kan de provincie toch in de behoefte van haar meest kansrijke bedrijven voorzien. De MKB-plusfaciliteit versterkt daardoor het vestigingsklimaat van Brabant.”

Aandeel in groei
Met de MKB-plusfaciliteit haakt de provincie Noord-Brabant aan bij het Nederlandse Groei Co-investeringsprogramma, dat in 2017 werd opgezet door het Europese Investeringsfonds (EIF) en het ministerie van EZK. De drie partners stellen gezamenlijk en onder gelijke condities € 120 miljoen aan risicokapitaal beschikbaar aan MKB en Midcaps (tot 499 werkzame personen) in Noord-Brabant. De voorwaarden: het bedrijf moet innovatief zijn, een hoog groeipotentieel hebben én een door EIF geaccrediteerde venture capitalist moet bereid zijn minstens de helft van het benodigde investeringsbedrag te financieren door middel van aandelen. Uit het voorafgaande kapitaalmarktonderzoek is gebleken dat de behoefte aan kapitaal veelal varieert van € 5 tot € 30 miljoen.

Hoe werkt het?
Meldt een onderneming zich bij de MKB-plusfaciliteit, dan controleert de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) of het bedrijf voldoet aan de investeringscriteria en brengt de ondernemer op verzoek in contact met een passende venture capitalist. Als deze de business case positief beoordeelt en er minimaal 50% eigen kapitaal in wil steken, wordt de business case voorgelegd aan het Europees Investeringsfonds. Deze bepaalt uiteindelijk of de MKB-plusfaciliteit participeert in de onderneming. De faciliteit combineert financiering van de betrokken publieke partijen met private investeringen in de vorm van risicokapitaal door venture capital fondsen. In alle gevallen gaat het om revolverende financiering. Dit houdt in dat de geïnvesteerde publieke middelen terugstromen in het fonds.

De impact van ERAC

Bij het opzetten van de MKB-plusfaciliteit werkte Noord-Brabant samen met een kerngroep van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Brainport Network, het ministerie van EZK, ondernemingsorganisatie VNO-NCW en verschillende adviesbureaus. De provincie vroeg ERAC het (interim-)procesmanagement op zich te nemen. In deze rol creëerden onze adviseurs draagvlak onder de regionale, nationale en Europese stakeholders. Bovendien brachten we specifieke kennis en ervaring in met betrekking tot het structureren van het revolverend fonds. Pauli: “De ERAC-adviseurs hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de MKB-plusfaciliteit. Ze waren intermediair tussen de verschillende betrokken partijen. Ze vormden daarnaast, met hun kennis van fondsen en Europese samenwerking, een klankbord voor onze beleidsmedewerkers.”