Precisielandbouw: meer oogsten met minder middelen

In september 2017 ontving de Proeftuin voor Precisielandbouw de beschikking voor subsidie van het Europese subsidieprogramma OPZuid. Het projectplan voor de Proeftuin voor Precisielandbouw werd beoordeeld als ‘goed tot excellent’. “Een enorme opsteker en een compliment aan alle betrokkenen”, aldus projectleider Henny van Gurp van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Minder gewasbeschermingsmiddelen, minder meststoffen, meer product en kwaliteit: dat is het doel van precisielandbouw. Anders dan bij ‘klassieke’ landbouw, waar hele akkers dezelfde behandeling krijgen, bepaalt men bij precisielandbouw de behoefte van bodem en gewas tot op een vierkante meter nauwkeurig. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van onder meer bodemsensoren en gps-techniek.

Living lab
ZLTO heeft als lead partner het initiatief genomen om de ontwikkeling van precisielandbouw tot volle wasdom te brengen. In het consortium Proeftuin voor Precisielandbouw hebben zich onder andere HAS Hogeschool, Wageningen University & Research (WUR) en TU Eindhoven en advies- en onderzoeksbureau Delphy aangesloten. Ook het bedrijfsleven is present; een van de drijvende krachten achter het project is Van den Borne Aardappelen in het Brabantse Reusel. Een kavel van deze innovatieve teler wordt gebruikt als ‘living lab’ voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en data-analyse. Op de Zeeuwse kleigrond in Colijnsplaat ligt Proefboerderij De Rusthoeve. Hier zal men zich vooral richten op de valorisatie van de opgedane kennis door middel van demonstraties en een innovatieloket voor agrariërs.

Vraag en aanbod
Van Gurp: “Vanuit ZLTO merken we dat er onder agrarische ondernemers veel interesse is voor precisielandbouw, maar ook dat er behoefte is aan bewezen methodes. We willen de boeren onder meer helpen met beheerpakketten, eigenlijk complete managementsystemen met hard- en software, waarmee ze de hele cyclus van bodemvoorbereiding tot oogst kunnen optimaliseren. Het doel is vraag en aanbod zodanig op elkaar af te stemmen dat het Praktijkcentrum binnen drie jaar zelfstandig verder kan.”

Samenhangend geheel
Hoe hard iets groeit, wordt bepaald door de meest beperkende factor. Voor de Proeftuin voor Precisielandbouw bestond die beperkende factor er lange tijd uit, dat Zeeland en Brabant afzonderlijk van elkaar een praktijkcentrum van de grond probeerden te krijgen. “Dat gaan we nu anders doen door beide centra te verbinden. Door de projecten te koppelen, is het uiteindelijk gelukt om financiële steun te verwerven”, vertelt Van Gurp. Hij schakelde ERAC in om de projecten tot een samenhangend geheel te smeden en de aanvraag te begeleiden. Tevens kreeg ERAC opdracht om tijdens de komende uitvoeringsperiode van de Proeftuin voor Precisielandbouw toe te zien op de financiële projectcontrole

De impact van ERAC

“De adviseurs van ERAC hebben jarenlange ervaring met analyse van gegevens en de Europese regelingen en ze weten hoe aanvragen worden beoordeeld aan de andere kant van de tafel”, vertelt Van Gurp. “Het is ze gelukt om twee complexe projecten te comprimeren tot een harmonisch geheel. Daarbij was hun organisatorische inbreng ook erg welkom; ERAC heeft de verschillende partijen op één lijn gebracht, de taken verdeeld, werkpakketten geschreven en voor een sluitende begroting gezorgd.”