Rijkswaterstaat brandstofvisie monitoring

In 2035 zijn alle nieuw verkochte personenauto’s in staat om zero-emissie te rijden. Dat is een van de doelstellingen uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei uit 2013. In het akkoord is een pijler volledig gewijd aan het verduurzamen van de brandstoffenmix in Nederland. Aan deze verduurzaming is een actieplan gekoppeld om tot werkelijke impact te komen. Hiervoor is monitoring van de voortgang een onmisbaar onderdeel.

Als eerste stap naar de doelstellingen uit het Energieakkoord is het rapport Duurzame Brandstofvisie met LEF uitgebracht in 2014. Hierin staat een actieplan beschreven op weg naar een duurzame brandstoffenmix. In het rapport zijn voor de verschillende transportmethodes in Nederland (weg, trein, scheep- en luchtvaart) kansrijke product-markt-combinaties gedefinieerd. Een product-markt-combinatie (PMC) is een unieke combinatie van een product voor een specifieke groep klanten. Het is de verwachting dat deze producten, indien breed toegepast in de markt, bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.

Belang monitoring
Monitoring is een belangrijk onderdeel van het actieplan. Door de monitoring wordt adaptief programmeren mogelijk, waar voortschrijdend inzicht kan worden gebruikt om het beleidsproces rondom de duurzame brandstoffenmix te voeden en eventueel bij te stellen. Daarnaast maakt monitoring het mogelijk om de effectiviteit van het ingezette beleid te meten. Dit is belangrijk onder andere om de kosten van het traject beheersbaar te houden. Tot slot is de monitoring belangrijk om de resultaten van het traject te kunnen tonen. De verduurzaming van de brandstoffenmix grijpt mensen op verschillende niveaus aan. Juist daarom is het van groot belang om beleidsmakers, projectuitvoerders, brandstofplatforms en financiers, maar ook andere geïnteresseerden op de hoogte te houden. Dit alles valt of staat met de monitoring van het proces.

Monitoringssystematiek
In de monitoring wordt de voortgang van de product-markt-combinaties gevolgd. Hieronder valt het verloop van innovaties, de marktintroductie, de opschaling en hoe deze zich verhouden tot het benodigde groeipad naar brede toepassing in de markt. Op basis van een uitgebreide analyse is verkend welke factoren essentieel zijn om de product-markt-combinatie naar de volgende fase te brengen. Deze factoren worden aangeduid als kritische succes factoren en zijn een belangrijke input voor het beleidsproces. De ontwikkeling van deze factoren wordt aan de hand van indicatoren gevolgd met de monitor.

De impact van ERAC

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Rijkswaterstaat gevraagd de uitvoering van de verschillende acties te monitoren. Het monitoringsprogramma is, onder leiding van Rijkswaterstaat, opgesteld samen met een kennisconsortium bestaande uit verschillende partijen.

De rol van ERAC in het proces is het inzichtelijk maken van de monitor voor verschillende stakeholders. Dit doen we door het samenstellen van drie documenten; het eerste document betreft het ontwikkelen van een brochure gericht aan beleidsmakers en verschillende medewerkers van betrokken brandstofplatforms. Het tweede document bevat de technische verantwoording van de monitoringssystematiek. Tot slot wordt in het derde document de belangrijkste data over alle product-markt-combinaties weergegeven. De tekstdelen hiervoor worden aangeleverd door de opdrachtgever RWS, door TNO, PERNOSO (ICT gegevensmodellen) en Blueconomy (adviseur IenM) en ERAC voert hier samen met RWS de regie op. Door middel van deze drie documenten worden de monitoringssystematiek voor de brandstofsvisie de eerste monitoringresultaten op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier voor een groter publiek ontsloten.