SVn en ERAC: een complementair partnerschap

Kent u de Starterslening? Deze lening is afkomstig uit een van de eerste revolverende fondsen van Nederland en is tevens een van de bekendste financiële regelingen uit de portefeuille van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Als fondsmanager van 370 gemeenten, provincies en het Rijk staat SVn voor duurzaam financieren met een hoge maatschappelijke meerwaarde. Het is een missie waarin ERAC zich herkent en die de basis vormt voor een succesvol, complementair partnerschap.

In 2013 kreeg SVn het beheer over drie investeringsfondsen die door ERAC, in opdracht van de gemeenten Den Haag en Rotterdam, waren opgezet. Jan Willem van Beek, directeur van SVn: “Onze organisaties helpen overheden in het waarmaken van hun regionaal-economische en maatschappelijke ambities. ERAC ondersteunt hen in de ontwerpfase door de ambities te vertalen naar een investeringsstrategie waar ook Europa aan wil bijdragen; SVn opereert in de uitvoeringsfase, als fondsmanager. Om met het vrijgemaakte geld voor de investeringsfondsen tot de gewenste resultaten te komen, is een goede overdracht tussen de partijen essentieel. Je kunt het vergelijken met het doorgeven van het stokje bij een estafette. Elke atleet loopt een afzonderlijk stuk, maar je moet op elkaar ingespeeld zijn om de totale afstand zo snel en efficiënt mogelijk af te leggen”

Samenwerking en kennisdeling
De overdracht wordt vergemakkelijkt wanneer beide partijen dezelfde taal spreken. “Zowel ERAC als SVn werken met overheden, hebben een sterk maatschappelijke oriëntatie en een vergelijkbare bedrijfscultuur”, vertelt Van Beek. “Dat maakt het prettig samenwerken.” Voorbeelden van samenwerking en kennisdeling zijn de workshops die ERAC verzorgde tijdens het jubileumcongres ter ere van het 20-jarig bestaan van SVn in 2016. Ook organiseerden ERAC en SVn onderling een aantal interne masterclasses, reflecteren de wederzijdse adviseurs regelmatig op elkaars werk en zijn er plannen voor het gezamenlijk creëren van regionale stimuleringsprojecten.

Energietransitie
Met de Europese klimaatdoelstellingen als stuwende kracht is ook energietransitie een belangrijk werkterrein voor beide organisaties. Jan Willem van Beek: “Wij richten ons in de komende jaren op verduurzaming. Op de woningmarkt bieden we onder meer de Blijverslening en de Duurzaamheidslening, die huiseigenaren in staat stellen hun woningen levensloopbestendig en energiezuiniger te maken. Ook op provinciaal niveau worden initiatieven gevormd die we gaan ondersteunen. Op de zakelijke markt dragen onze Europese en Nederlandse investeringsfondsen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zo is FSFE bijvoorbeeld een investeringsfonds voor duurzame energieproductie en -besparing in Friesland.”

Nederland doet het goed

De fondsen die SVn beheert zijn mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Nederland doet het goed vanuit Europees oogpunt, merkt Van Beek: “We worden in Brussel uitgenodigd om presentaties te geven over de inrichting, uitvoering en effecten van onze fondsen. Dat is buitengewoon eervol en een groot compliment aan het adres van zowel ERAC als SVn.”