Skip to main content

Kapitaalmarktonderzoek & evaluaties

Het fundament voor een effectief fonds

Lees verder

Geen effectief fonds zonder een krachtige marktanalyse. Wat is de omvang van de financieringsbehoefte? En welk type marktfalen wordt met het fonds geadresseerd? Dit zijn voorbeelden van vragen die we in het kader van een kapitaalmarktonderzoek stellen. Daarnaast voeren we ook midterm- en ex post-evaluaties uit, om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het fonds te toetsen. Zo zorgen we voor een stevig fundament en optimaal management van uw revolverend fonds.

Kapitaalmarktonderzoek

Krachtig instrument, gedegen fundament
De basis van een succesvol revolverend fonds begint bij een gedegen kapitaalmarktonderzoek. Sterker nog, dit is verplicht bij het inbrengen van Europese Structuur- en Investeringsmiddelen. Het kapitaalmarktonderzoek vervult twee belangrijke functies: legitimering en inhoudelijk richtinggevend. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van kapitaalmarktonderzoeken voor thematisch sterk uiteenlopende revolverende fondsen. Dit doen we altijd kritisch, doortastend en onderbouwd.

Waarom een kapitaalmarktonderzoek?
Met dit onderzoek kun je de behoefte aan financiering onderbouwen. Een revolverend fonds wordt opgericht ter ondersteuning van (project)investeringen die naar verwachting een positieve business case kennen – en daarmee een terugverdienpotentie hebben – maar er onvoldoende in slagen om financiering uit de markt aan te trekken. Er is dan vaak sprake van een vorm van marktfalen. Het kapitaalmarktonderzoek geeft inzicht in het verschil tussen vraag en aanbod van kapitaal: het zogenaamde ‘investeringsgat’. Mede op basis van deze informatie kan de optimale omvang van het revolverend fonds worden bepaald. Het kapitaalmarktonderzoek ‘legitimeert’ daarmee als het ware een revolverend fonds. Dit is ook van groot belang in relatie tot het geoorloofd verstrekken van staatssteun.

Richting aan de investeringsstrategie
Het kapitaalmarktonderzoek geeft daarnaast richting aan de investeringsstrategie van het revolverend fonds. We onderzoeken op welke wijze het fonds optimaal kan bijdragen aan de verwezenlijking van de maatschappelijke en financiële doelstellingen van het fonds. Welke doelgroep is in beeld? Welk type financieringen zijn het meest passend? Wat zijn de condities waartegen deze kunnen worden uitgezet? Door de juiste vragen te stellen, gaan we samen de juiste kant op.

Ex ante assessment-methodiek
Goed om te weten: ERAC hanteert tijdens de uitvoering van een kapitaalmarktonderzoek bij voorkeur de zorgvuldige en bewezen ex ante assessment-methodiek, zoals door de Europese Commissie ontwikkeld. Dit is een grondige onderzoeksmethodiek waarop we verder kunnen bouwen.

Evaluaties

Rapportage door fondsmanager
Bij ERAC hechten we niet alleen veel waarde aan de getallen en de cijfers, maar kijken we ook naar de vraag achter de vraag. Uw ERAC-fondsmanager rapporteert periodiek over de prestaties van het revolverend fonds en duidt deze data in heldere taal voor u. Dat doen we via inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages. Een belangrijk advies is om tussentijds nadrukkelijker de vinger aan de pols te houden op basis van een (midterm-)evaluatie. Daarmee ontstaat een alomvattend en diepgaander inzicht in het functioneren en de prestaties van het fonds.

Fonds bijsturen
Met deskresearch en diepte-interviews doen we in een tussentijdse evaluatie grondig onderzoek naar – onder meer – de effectiviteit van het fonds. Daarbij raken we desgewenst ook aan de governance van het fonds. Aan de hand van deze inzichten adviseren wij al dan niet tussentijds bij te sturen. Dat is soms nodig om het maximale uit het fonds te halen. Typische onderwerpen die wij in een tussentijdse evaluatie aan de orde stellen, hebben onder andere betrekking op:

  • leadgeneratie
  • portfolio ontwikkeling (kwantiteit en kwaliteit)
  • functioneren van de governance
  • functioneren van de AO/IC
  • aansluiting van de instrumentering op de marktbehoefte

Eindevaluatie
Aan het eind van de looptijd van een revolverend fonds adviseren wij een eindevaluatie (ex post) uit te laten voeren. Deze heeft veel overlap met de tussentijdse evaluatie, maar de insteek van de eindevaluatie is meer strategisch van aard en ook gericht op het genereren van input voor nieuw beleid. Typische vragen die wij in een eindevaluatie aan bod laten komen:

  • Heeft het fonds daadwerkelijk het beoogde maatschappelijke rendement gerealiseerd en bijgedragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen?
  • Hoe kijken onafhankelijke experts aan tegen het fonds?
  • Is er regelmatig en voldoende verantwoording aan de politiek afgelegd?
  • Hoe verhouden de prestaties van het fonds zich ten opzichte van andere, vergelijkbare fondsen?
  • Tot welke belangrijke inzichten zijn we gekomen?
Facts & figures

Hét bepalende adviesbureau

28 jaar
Ervaring

65
Gedreven ERAC-ers

400+
Tevreden klanten

4
Pijlers

Onze expertise nodig?

Neem voor meer informatie contact op met Patrick Welzen.

patrickwelzen@erac.nl