Blog
Ecosysteem-ontwikkeling

Regio’s bundelen krachten voor doorbraak circulaire economie

In heel Nederland streven we actief naar een versnelde overgang naar een volledig circulaire economie tegen 2050. De kracht van goede samenwerking in en met de regio’s is essentieel in de transitie naar een circulaire economie. Daarom organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en regionale partijen vandaag (25 september 2023) de Circulaire Regio Top.

Marco Eijckens
Senior adviseur

Samenwerken aan duurzame verandering

Op het programma staat onder meer het Nationaal Groeifonds initiatief van een flink aantal regio’s en regionale organisaties, genaamd ‘Circulaire Economie in de Regio’. ERAC en KplusV begeleiden dat initiatief naar een groeifondsaanvraag in 2024. We zijn hier erg enthousiast over, omdat de regio’s met dit initiatief nu eindelijk constructief de handen ineenslaan en zich gaan richten op de essentiële randvoorwaarden voor een werkbare overgang naar een circulaire economie.

In plaats van geïsoleerde initiatieven en projecten die soms niet relevant zijn of de gewenste impact hebben, werken de regio’s nu samen aan een solide fundament voor duurzame verandering van het economische systeem. Partijen van diverse schaalniveaus richten zich eindelijk op een gedeeld doel, waarbij ze hun krachten bundelen om te werken aan faciliterende ecosystemen, gezamenlijk instrumentarium en zinvolle ketenprojecten. Een grote sprong voorwaarts!

Focus op systeemniveau

De aandacht van de verschillende subsidieprogramma’s heeft steeds gelegen op bedrijfsinitiatieven, gelegenheidssamenwerkingen en ketenprojecten. Langzaamaan verschuift die focus naar het ondersteunen van betrokken partijen bij het nemen van de juiste stappen op het juiste niveau, gevolgd door de juiste consequenties en opvolgingsactiviteiten. Hierbij denken we aan waardevolle systeemprojecten, validatie, een solide nationale inbedding en het voorkomen van greenwashing.

Bedrijven en andere lokale spelers zijn zich best bewust van de noodzaak tot transformatie en hebben vaak al een idee van hoe ze dit kunnen aanpakken. Maar om perfect in te passen binnen het grotere geheel, hebben zij ondersteuning nodig op systeemniveau. Ze hebben een goed op elkaar afgestemd ecosysteem nodig van inzameling, sortering, ontwerp en productie, als ontbrekende stukjes van de landelijke maatschappelijke puzzel. Daarnaast is de toegevoegde waarde van kennisdeling en onderzoek en ontwikkeling onmisbaar

De puzzelstukjes voor een succesvolle transitie

De oplossing? Mobiliseren van Regioversnellers in het hele land en actief inzetten op netwerksturing, de ontwikkeling van vruchtbare ecosystemen en het faciliteren bedrijven en initiatieven middels transitiemakelaarschap. Zo kunnen relevante programma’s en bouwsteenprojecten tot stand komen en draagt alle output bij aan het gezamenlijke belang.

Het regionale niveau is van groot belang voor een succesvolle systeemtransitie. We hebben immers een duidelijk beeld van de gewenste richting, dankzij het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE)en de sectorale uitvoeringsagenda’s. Er is al een groot deel van de complexe puzzel in beeld. Maar om de juiste stukjes te vinden en de puzzel compleet te maken, is zicht op en samenwerking met de betrokken partijen ter plaatse onmisbaar.

Partner in regionale ontwikkeling en vooruitgang

ERAC heeft gedurende vele jaren regionale organisaties ondersteund bij hun evolutie tot en hun rol als regioversneller. We faciliteren dit proces met behulp van inventarisaties, netwerkanalyses, programmabeoordelingen, planning, projectontwikkeling en het uitwerken van financieringsstrategieën. Op deze manier helpen wij regio’s om zich te ontwikkelen tot onmisbare schakels tussen nationale programma’s en agenda’s, en individuele stakeholders en ontwikkelingen op lokaal niveau.

Meer informatie?

Mocht u vandaag niet aanwezig zijn op de regiotop, maar wel geïnteresseerd zijn in het initiatief ‘Circulaire Economie in de Regio’ of advies willen hoe u de circulaire economie in uw regio kan versnellen, neem dan contact op met onze adviseur Geert Kooistra.

Vragen?
Ik help u graag verder