Blog
Ecosysteem-management

Subsidie-technische expertise verhoogt succes in het managen van Nationaal Groeifonds-programma’s

Het managen van een Nationaal Groeifonds-programma is complex en uitdagend. De druk om aan subsidie-eisen te voldoen, budgetten nauwkeurig te beheren en effectief samen te werken met partners kan overweldigend zijn. Veel organisaties worstelen hiermee. Om deze obstakels te helpen overwinnen en programma’s tot een succes te maken, delen we graag drie belangrijke factoren vanuit subsidietechniek.

Celine van Soest
Senior adviseur

Essentiële factoren

ERAC ondersteunt uiteenlopende Nationaal Groeifonds-programma’s zoals PhotonDelta, NL2120, FNS en RegMed, die een vitale rol spelen in de vooruitgang van Nederland. Onze interesse voor deze programma’s komt voort uit onze drive om Nederland te positioneren als een leider in zowel technologische innovatie als maatschappelijke vooruitgang en ambitieuze doelstellingen te helpen realiseren.

Elk NGF-programma brengt unieke uitdagingen met zich mee tijdens de implementatiefase. Met onze expertise in subsidietechnieken identificeerden wij de essentiële factoren die bijdragen aan het succesvol managen van deze programma’s.

Tip: Zorg ervoor dat uw team en de partners vanaf het begin goed op de hoogte zijn van de staatssteunregels en overige voorwaarden die van toepassing zijn op uw programma. Overweeg om een uitgebreide workshop te organiseren waarin deze regels worden uitgelegd en bespreek samen welke documenten en acties nodig zijn om aan de regels te voldoen. Actieve kennis hierover bij alle partners is noodzakelijk om problemen tijdens de uitvoering te voorkomen en om daadwerkelijk de volledige subsidie te kunnen verkrijgen. Neem de tijd om ervoor te zorgen dat betrokkenen bij het programma de regels volledig begrijpen en toe kunnen passen.

De ruggengraat van elk NGF-programma

Financieel management en controles gaan verder dan het beheren van budgetten. Het draait om het naleven van financiële en juridische kaders. Hiermee zorgt u binnen een programma voor financiële duurzaamheid en flexibiliteit. Het grondig doorspitten en doorvragen op de activiteiten en bijbehorende begroting en realisatie van partners vergt veel tijd en energie. Toch is dit een essentiële investering.

Tip: Stel een gedetailleerde begroting op en voer regelmatige controles uit op de besteding van middelen en financiële administratie. Gebruik een overzichtelijk dashboard waarin u alle uitgaven en inkomsten bijhoudt, inclusief de beschikbare en gebruikte staatssteunruimte. Ontdek patronen en afwijkingen door deze gegevens regelmatig te analyseren. Zodoende kunt u proactief reageren op uitblijvende financiële voortgang en andere financiële risico’s en deze tijdig mitigeren. Bepaal of u alle financiële aspecten goed in beeld hebt om mogelijke problemen voor te zijn.

Grip op uw programma

Grip creëren én houden op je programma betekent ook investeren in relaties met je partners, met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden
Effectief programmamanagement is onlosmakelijk verbonden met deskundig stakeholdermanagement. NGF-programma’s hebben altijd te maken met veel stakeholders. Dit vraagt om het behendig navigeren door complexe relatienetwerken, juridische kaders, strategische sturing en voortgangsmonitoring. Zonder duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden van elke partner, de manier van samenwerken, en ook wat te doen bij conflict, wordt het gegarandeerd een lange en moeilijke weg naar het einde van het programma.

Tip: Maak vanaf het begin duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en communicatielijnen met al uw partners. Stel een samenwerkingsovereenkomst op, waarin deze afspraken zijn vastgelegd en laat alle betrokkenen dit document ondertekenen. Door heldere afspraken te maken, voorkomt u conflicten en legt u een stevig fundament voor een soepele samenwerking. Zorg ervoor dat alle partners de inhoud van de overeenkomst ondersteunen om misverstanden te voorkomen. Betrek daarnaast partners actief gedurende de uitvoering van het programma en zorg voor onderlinge uitwisseling.

Hulp nodig?

Uiteraard zijn er allerlei factoren die een rol spelen bij het al dan niet realiseren van de doelstellingen van een NGF-programma. Het is niet eenvoudig om écht grip te kunnen houden en de juiste acties te ondernemen. Mocht u vastlopen, omdat er niet voldoende subsidie-technische expertise in uw team aanwezig is, kunnen wij bijstaan. Met onze brede kennis van subsidies kunnen wij u helpen effectief de voortgang van uw programma te beheren, risico’s tijdig identificeren en de juiste stappen ondernemen

Vragen?
Wij helpen u graag verder