Blog
Subsidiestrategie

Versterk brede welvaart in uw regio: Praktische tips voor succes met de Regio Deal

Het Rijk moedigt met het Regio Deal instrument regio’s aan om ambitieuze plannen te maken voor het aanpakken van complexe problemen en het bevorderen van brede welvaart. Met een budget van € 257 miljoen in de zesde tranche, zijn veel regio’s enthousiast om voorstellen in te dienen. Ontdek praktische tips van adviseur Marijn van Zanten om het beste uit de Regio Deal te halen!

Marijn van Zanten
Adviseur

Aanpak complexe problemen

Het Regio Deal instrument stimuleert regio’s om ambitieuze plannen te maken voor het aanpakken van complexe problemen, waardoor elke regio zijn eigen krachten versterkt en brede welvaart bevordert, zoals het stimuleren van lokale economieën, verbeteren van infrastructuur en bevorderen van sociale inclusie. Na de zomer kunnen voorstellen worden ingediend voor de zesde tranche, waarvoor € 257 miljoen beschikbaar is. Het enthousiasme van verschillende regio’s om programma’s te ontwikkelen is begrijpelijk, gezien de unieke kansen die de Regio Deal biedt.

Effectief samenwerken
Bij een Regio Deal gaat het om plannen die grote en langdurige veranderingen beloven. Terwijl veel regelingen zich vaak richten op economische groei, ondernemerschap of technologische vernieuwing in specifieke gebieden, bieden Regio Deals een unieke kans voor het verbeteren van de brede welvaart: de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in een regio. Het verbeteren van de brede welvaart in een regio is een grote uitdaging. Samenwerking met het Rijk is belangrijk voor succes, zowel tijdens de aanvraag als tijdens de uitvoering van het programma. De samenwerking begint al in het begin van het aanvraagproces en wordt nog intensiever nadat een voorstel door het Rijk is goedgekeurd.

Tips:

 1. Stel een stuurgroep samen met vertegenwoordigers van de regio, lokale overheden en belangrijke stakeholders om de samenwerking met het Rijk te coördineren.
 2. Investeer tijdens het aanvraagproces in een goede relatie met het Rijk door open en transparant te communiceren over de doelstellingen van het Regio Deal-programma en gevoel voor urgentie te creëren.
 3. Pak uitdagingen gezamenlijk aan vanuit de integraliteit.
 4. Ook is het belangrijk bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, decentrale overheden en burgers te betrekken. Deze partijen spelen een grote rol omdat veel voorgestelde acties hen direct zullen beïnvloeden. Voortbouwen op bestaand draagvlak is de basis voor het maken van duidelijke afspraken in verdere uitwerking én uitvoering.

Sterke rode draad

Regelmatig zien we dat voorstellen bestaan uit een losse verzameling van (soms weinig samenhangende) deelprojecten. Zorg daarom voor een duidelijke rode draad in uw voorstel. Een verzameling van losse deelprojecten, leidt tot een gebrek aan samenhang en uitdagingen bij de verantwoording van resultaten. Om dit te voorkomen, is programmatisch werken essentieel.

Tips:

 1. Definieer een Theory of Change, oftewel een interventielogica: Begin met het identificeren van de gewenste veranderingen in de regio en de factoren die deze veranderingen beïnvloeden. Dit helpt om de activiteiten en verwachte resultaten inzichtelijk te maken.
 2. Identificeer uitkomsten en activiteiten: Bepaal de specifieke uitkomsten en activiteiten die nodig zijn om je doelstellingen te bereiken. Zorg ervoor dat deze bijdragen aan het verbeteren van welvaart en welzijn in de regio.
 3. Toets het draagvlak bij belanghebbenden: Betrek belanghebbenden bij het proces en toets of de voorgestelde interventies daadwerkelijk de aspecten verbeteren die van belang zijn voor welvaart en welzijn in de regio.
 4. Maak causale verbanden en draagvlak zichtbaar: Zorg ervoor dat de causale verbanden tussen interventies, activiteiten en resultaten duidelijk zijn en breed draagvlak hebben. Dit maakt het eenvoudiger om later te toetsen of de gewenste impact wordt bereikt.

Welvaart in regio’s is meer dan geld

Brede welvaart in een regio verbeteren gaat niet alleen over geld, maar ook over allerlei andere zaken die mensen waardevol vinden, zoals voorzieningen, onderwijs en de leefomgeving. Elke regio heeft verschillende levensomstandigheden, dus het verbeteren van welvaart is afhankelijk van de context.
Om brede welvaart goed aan te pakken in een Regio Deal, is het niet genoeg om simpelweg veel doelen af te vinken. Eest moet duidelijk zijn welke aspecten van welvaart verbetering nodig hebben. Wat is noodzakelijk voor het welzijn, zowel nu als in de toekomst?
Bij het maken van deze keuzes wegen zowel de positieve en negatieve effecten van verschillende welvaartsaspecten. Bijvoorbeeld, nieuwe bedrijventerreinen kunnen zorgen voor meer economische welvaart, maar ook voor een slechtere luchtkwaliteit. Het is ook belangrijk om mensen uit de regio te betrekken bij deze beslissingen, omdat zij uiteindelijk degenen zijn die ervan profiteren.

“Een sterke Regio Deal komt voort uit weloverwogen keuzes:”

Pieter Liebregts
Senior adviseur

Tips:

 1. Voer een gedegen analyse uit: Onderzoek welke aspecten van welvaart verbetering nodig hebben.
 2. Maak duidelijke keuzes: Bepaal wat belangrijk is voor het welzijn, zowel nu als in de toekomst.
 3. Betrek de gemeenschap: Laat mensen uit de regio meepraten en meebeslissen over welke interventies het meest relevant zijn.

Slim gebruik van Rijksbijdrage

Bij het plannen van een Regio Deal is het belangrijk om de Rijksbijdrage slim te gebruiken. De bijdrage kan variëren van € 5 tot € 40 miljoen. Let op: een grote financiële toezegging brengt ook grote verwachtingen met zich mee. Efficiëntie en value for money is essentieel, dus vraag alleen om wat echt nodig is en kijk naar andere financieringsbronnen die al beschikbaar zijn.

Tips:

 1. Zorg voor een sterke casus: Investeer alleen in projecten die echt bijdragen aan brede welvaart, zodat er geen twijfels ontstaan over de impact van de Regio Deal.
 2. Analyseer de deelprojecten: Onderzoek welke projecten het meest bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen en focus op die projecten.
 3. Begroot realistisch: Maak een gedetailleerde begroting die aansluit bij de verwachte programma- en projectresultaten.
 4. Benut co-financiering: Kijk naar andere financieringsbronnen die kunnen helpen bij het realiseren van het programma.
Vragen?
Onze experts helpen u graag verder.