FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN

Subsidies kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Hier beantwoorden we de belangrijkste vragen, zodat u snel de informatie krijgt die u verder helpt.

Hoe kunnen kleine organisaties en start-ups deelnemen aan een business ecosysteem?

Kleine organisaties en start-ups kunnen een business ecosysteem versterken door hun unieke expertise en innovatieve ideeën in te brengen. Ze kunnen samenwerken met grotere partners binnen het ecosysteem om gezamenlijk te innoveren en daar een sterke subsidieaanvraag voor te ontwikkelen. Bij veel subsidieprogramma’s is de deelname van MKB een succesfactor voor subsidietoekenning.

Wat zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingen binnen een business ecosysteem bij subsidieaanvragen?

Succesvolle samenwerkingen binnen een ecosysteem kunnen bestaan uit gedeelde onderzoeksprojecten, gezamenlijke R&D en  het delen van faciliteiten en expertise tussen partners. Dit kan de basis vormen voor projectontwikkeling voor een subsidieaanvraag. Samenwerkingen versterken het business ecosysteem en ondersteunen innovatie en waardecreatie.

Waarom is er voor de ontwikkeling van een business ecosysteem vaak subsidie nodig?

Er zijn verschillende redenen waarom er subsidies nodig zijn voor de ontwikkeling van een business ecosysteem.

 • Het ontwikkelen van nieuwe technologieën, processen of producten vereist vaak uitgebreid onderzoek en ontwikkeling. Subsidies kunnen worden gebruikt om deze activiteiten te financieren, waardoor bedrijven worden gestimuleerd om te innoveren en hun concurrentievermogen te vergroten.
 • Business ecosystemen kunnen profiteren van gedeelde infrastructuur zoals laboratoria, testfaciliteiten of logistieke hubs. Subsidies kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling en het onderhoud van dergelijke infrastructuur te ondersteunen, wat de toegang voor bedrijven vergemakkelijkt en de efficiëntie verhoogt.
 • Om een sector te laten groeien, is opgeleid personeel nodig. Subsidies kunnen worden gebruikt om opleidingsprogramma’s, stages of andere initiatieven te financieren die gericht zijn op het ontwikkelen van benodigde vaardigheden en kennis binnen de sector.
 • Subsidies kunnen worden ingezet om de internationale concurrentiepositie van een sector te versterken. Bijvoorbeeld door exportbevorderende maatregelen of subsidies voor deelname aan internationale handelsbeurzen.
 • Subsidie kan dienen om het risico te verminderen voor bedrijven die nieuwe markten betreden of innovatieve technologieën ontwikkelen binnen een specifieke sector.
Wat is een business ecosysteem en waarom is het belangrijk voor innovatie?

Een business ecosysteem bestaat uit verschillende organisaties. Denk aan bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties die samenwerken binnen een sector en industrie. Een business ecosysteem is belangrijk voor innovatie omdat het verschillende spelers samenbrengt, het toegang biedt tot resources, synergieën mogelijk maakt en de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe ideeën versnelt.

Op welke manier kan een subsidie- en financieel expert bijdragen aan een ecosysteemprogramma?

Een subsidie- en financieel expert zorgt voor de juiste inzet en beheer van financiële middelen door nauwkeurige monitoring, fondsbeheer en up-to-date kennis van regelgeving. We maximaliseren de beschikbare financiering en zorgen voor een effectieve en efficiënte besteding van middelen.

Hoe kan een kwartiermaker bijdragen aan het succes van een ecosysteemprogramma?

Een kwartiermaker speelt een belangrijke rol bij het leggen van een goede basis voor het programma door de juiste partners aan boord te brengen, een strategisch netwerk op te bouwen en processen goed in te richten.

Hoe kan ERAC helpen bij ecosysteemmanagement?

ERAC biedt expertise op het gebied van kwartiermakerschap, strategisch programmamanagement, subsidie- en financieel beheer en procesmanagement.

Welke voordelen biedt ecosysteemmanagement?

Effectief ecosysteemmanagement biedt voordelen door op de actualiteit in te spelen en zo optimale samenwerking tussen stakeholders te stimuleren en de inzet van middelen te optimaliseren. Het resultaat: realiseren van beloofde resultaten en het maximaliseren van de impact van innovatieprogramma’s.

Wat houdt ecosysteemmanagement in?

Ecosysteemmanagement omvat het strategisch beheren en sturen van een ecosysteem voor innovatie. Het doel is om beloofde resultaten te realiseren en essentiële stakeholders bij het proces te betrekken.

Welke resultaten heeft ERAC behaald op het gebied van ecosysteemontwikkeling?

We hebben succesvolle resultaten behaald door het realiseren van ambitieuze doelen binnen innovatie-ecosystemen. Dit omvat onder meer het stimuleren van economische groei, het bevorderen van samenwerking tussen stakeholders en het maximaliseren van subsidiemogelijkheden.

Op welke gebieden kan ERAC ondersteuning bieden bij ecosysteemontwikkeling?

ERAC biedt ondersteuning op het gebied van strategieontwikkeling, stakeholdermanagement, business development en financiering binnen innovatie-ecosystemen.

Wat zijn de voordelen van een gestructureerde aanpak voor ecosysteemontwikkeling?

Een gestructureerde aanpak zorgt voor meetbare resultaten, effectieve samenwerking tussen stakeholders en maximalisatie van financieringsmogelijkheden.

Hoe kan ERAC helpen bij ecosysteemontwikkeling?

ERAC biedt een programmatische aanpak die strategieontwikkeling, stakeholdermanagement, business development en financiering combineert. We bieden onder andere inzicht in subsidiemogelijkheden op Europees en nationaal niveau.

Wat houdt ecosysteemontwikkeling in?

Ecosysteemontwikkeling omvat het creëren of versterken van een netwerk waarin overheden, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken aan innovatie om economische groei te stimuleren.

Welke rol speelt ERAC bij het ondersteunen van organisaties bij subsidieverantwoording?

Wij fungeren als partner en adviseur bij het voorbereiden van de subsidieverantwoording. We bieden expertise, begeleiding en ondersteuning zodat uw verantwoording nauwkeurig en tijdig wordt ingediend en u zich volledig kunt focussen op de uitvoering van uw project.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn subsidieverantwoording soepel verloopt?

Om ervoor te zorgen dat de verantwoording van uw subsidie soepel verloopt, is het belangrijk om nauwkeurig en tijdig alle vereiste documentatie voor te bereiden en in te dienen. Zijn er vragen of problemen, geef dit dan altijd proactief aan bij de subsidieverstrekker. Het is daarnaast belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving omtrent de subsidie. Daar helpen we u natuurlijk graag bij.

Welke documenten zijn nodig voor de subsidieverantwoording?

Voor de verantwoording van uw subsidie zijn onder andere de volgende documenten benodigd:

 • urenregistratieformulieren
 • uurtariefberekeningen (inclusief de onderbouwing hiervan)
 • facturen
 • betaalbewijzen
 • prestatieonderbouwing van de kosten
 • sjablonen en formats voor de rapportage
Wat zijn enkele tips voor succesvolle subsidieverantwoording?

Enkele belangrijke tips zijn, onder andere, het zorgvuldig bijhouden van uw projectadministratie en het tijdig indienen van rapportages en financiële verantwoording. Daarnaast is het belangrijk om eventuele wijzigingen of problemen proactief te communiceren met de subsidieverstrekker.

Hoe kan ERAC helpen bij de verantwoording van subsidie?

Wij bieden expertise en begeleiding bij de subsidieverantwoording. We zorgen ervoor dat u beschikt over de juiste sjablonen en formats, zorgen voor het opstellen en indienen van de rapportages én geven u inzicht in de financiële realisatie en potentiële risico’s in deze uitvoeringsfase. Hierdoor kunt u zich focussen op de inhoudelijke uitvoering van uw project en het realiseren van de gestelde doelen.

Wat houdt subsidieverantwoording precies in?

Subsidieverantwoording omvat het voldoen aan alle administratieve vereisten die de subsidieverstrekker heeft gesteld aan de uitvoering van uw project. Denk aan het bijhouden van een nauwkeurige projectadministratie, het indienen van rapportages en financiële verantwoordingen als ook het geven van inzicht in de financiële realisatie ten opzichte van de begroting van het project.

Welke rol speelt ERAC bij het begeleiden van organisaties tijdens het aanvraagproces?

We bieden begeleiding bij elke stap van het aanvraagproces. Van het structureren en schrijven van de aanvraag tot het opvolgen van de indiening én het reageren op eventuele vragen of opmerkingen van de subsidieverstrekker.

Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een subsidieaanvraag wordt beoordeeld en goedgekeurd?

De beoordelingsperiode kan variëren, afhankelijk van de subsidieverstrekker en het type subsidieprogramma. Over het algemeen duurt dit enkele weken tot enkele maanden.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw subsidieaanvraag opvalt bij subsidieverstrekkers?

Dat doet u door een goed gestructureerde en overzichtelijke aanvraag te presenteren. Daarbij verstrekt u relevante en overtuigende informatie én is het belangrijk om de toegevoegde waarde en impact van uw project duidelijk te communiceren.

Op welke aspecten richt ERAC zich bij subsidieaanvragen?

ERAC richt zich op het structureren van helderen en overtuigende aanvragen. Daarnaast benadrukken onze specialisten de relevante projectelementen, stellen zij een passende begroting op en zorgen ze ervoor dat ze voldoen aan de selectiecriteria en voorwaarden van de subsidieverstrekker.

Wat zijn belangrijke tips voor het indienen van een succesvolle subsidieaanvraag?

Belangrijke tips zijn onder andere het zorgvuldig lezen en volgen van de richtlijnen van de subsidieverstrekker. Duidelijke presentatie van een goed gestructureerd projectplan én het benadrukken van de relevantie en impact van uw project zijn daarnaast ook erg belangrijk bij een subsidieaanvraag.

Kun je zelf subsidie aanvragen zonder subsidieadviesbureau?

Het is zeker mogelijk om als organisatie subsidie aan te vragen zonder externe hulp. Echter vergroot u door het inhuren van een subsidieadviesbureau de kans op succes. Een subsidieadviseur biedt expertise, ervaring en een grondige kennis van subsidieregelingen. Hierdoor maximaliseert u de kans op subsidietoekenning en een efficiënt proces.

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een subsidieadviesbureau?

Het inhuren van een subsidieadviesbureau zoals ERAC biedt organisaties verschillende voordelen, zoals:

 • Expertise in subsidieregelingen
 • Begeleiding bij het aanvraagproces
 • Optimalisaties van de kans op succesvolle subsidietoekenning

Daarnaast kan een subsidieadviesbureau ook helpen bij het maximaliseren van de subsidiebedragen en het minimaliseren van de administratieve lasten.

Welke stappen zijn er voor het aanvragen van subsidies?

Er zijn verschillende stappen die doorlopen moeten worden bij het aanvragen van subsidies. Onder andere:

 • Het identificeren van geschikte subsidiemogelijkheden
 • Het opstellen van een gedetailleerd projectplan
 • Het schrijven van de subsidieaanvraag
 • Het voldoen aan eventuele aanvullende vereisten

ERAC begeleidt organisaties bij elke stap van dit proces om ervoor te zorgen dat de subsidieaanvraag compleet en succesvol is.

Hoe helpt ERAC bij het vinden van geschikte subsidies?

We bieden begeleiding bij het analyseren van de behoeften en doelstellingen van een project. Vervolgens identificeren we relevante subsidiemogelijkheden en stellen we een strategie op. Ook schrijven we subsidieaanvragen en ondersteunen we bij het benutten van de subsidie. We hebben uitgebreide kennis van subsidieregelingen op verschillende niveaus en helpen organisaties om subsidies te vinden die het beste bij hun doelen passen.

Wat zijn subsidies en waarom zijn ze belangrijk?

Subsidies zijn financieringen die worden verstrekt door overheidsinstanties of andere publieke organisaties. Ze stimuleren specifieke projecten of activiteiten en helpen organisaties om hun doelstellingen te bereiken, voornamelijk op gebieden als innovatie, duurzaamheid en regionale ontwikkeling.

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een subsidiespecialist?

Een subsidiespecialist kan uw organisatie helpen om subsidies beter te benutten, beleidsdoelen te realiseren en financiële middelen te optimaliseren. We bieden u ook expertise op het gebied van subsidieregelingen en -voorwaarden.

Op welke gebieden kan ERAC ondersteuning bieden als subsidiespecialist?

ERAC voorziet u van subsidieadvies, -coördinatie en -verantwoording. We helpen ook bij het verkrijgen van inzicht in Europese subsidies en de optimale benutting hiervan.

Hoe kan ERAC helpen bij subsidiespecialisme?

ERAC biedt deskundig advies en begeleiding op het gebied van subsidieorganisatie, -coördinatie en -verantwoording. Daarnaast helpen we bij het implementeren van subsidieprogramma’s en bieden we inzicht in Europese subsidies met ons EU-monitoringsysteem.

Wat doet een subsidiespecialist?

Een subsidiespecialist adviseert en ondersteunt uw organisatie bij het identificeren, aanvragen en benutten van subsidies. Daarnaast helpen ze u bij het organiseren en coördineren van subsidieprogramma’s binnen uw organisatie.

Hoe kan ERAC helpen bij het vinden en gebruiken van subsidies?

We beschikken over uitgebreide kennis van subsidieregelingen. Daarmee bieden we uw organisatie maatwerk advies om subsidies te identificeren én optimaal te benutten voor uw projecten.

Welke stappen zijn er nodig bij het ontwikkelen van een subsidiestrategie?

De stappen van het ontwikkelen van een subsidiestrategie zijn als volgt: het analyseren van projectbehoefte, identificeren van subsidiemogelijkheden, het beoordelen van haalbaarheid en het ontwikkelen van een plan van aanpak. Wij begeleiden u bij elke stap om ervoor te zorgen dat uw subsidiestrategie effectief is.

Hoe bepaalt u welke subsidies het meest geschikt zijn voor uw project?

ERAC biedt begeleiding bij het analyseren van uw projectbehoeften en doelen. We identificeren relevante subsidiemogelijkheden op Europees, nationaal en regionaal niveau. Daarna selecteren we subsidies die het beste bij uw specifieke situatie vallen.

Wat is een subsidiestrategie en waarom is het belangrijk?

Een subsidiestrategie is een plan om subsidies te vinden, evalueren en benutten. Het helpt uw organisatie om gestructureerd en doelgericht financiering voor projecten te verkrijgen. Hierdoor kunt u uw projecten succesvol realiseren én hun impact vergroten.

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Neem direct contact op met
Igor Savelkouls

+31 (0)6 22 71 88 65
igorsavelkouls@erac.nl

  voorwaarden