Evaluatie EFRO 2007-2013 voor Europese Commissie

De Europese Commissie streeft absolute transparantie na in de verantwoording aan de Europese burgers. Door het verzamelen en structureren van gedetailleerde data op talloze onderwerpen, maakt zij inzichtelijk hoe geld is besteed en met welk resultaat.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Europese Commissie had in de programmaperiode 2007-2013 347 miljard euro gereserveerd voor de Structuurfondsen: subsidiegelden die zijn bedoeld om de welvaartsverschillen tussen de regio’s en tussen de lidstaten onderling te verkleinen. Eén van deze structuurfondsen is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In de slotfase van de programmaperiode evalueert de Europese Commissie de uitvoering en de resultaten die zijn behaald. Ieder onderwerp kent daarbij een eigen werkpakket.

Geografische besteding van de middelen

ERAC evalueerde voor het Directoraat-Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling werkpakket 13: de geografische besteding van de middelen. Voor dit soort statistische doeleinden is het Europese grondgebied onderverdeeld op verschillende schaalniveaus. ERAC is gevraagd het werkpakket te analyseren op NUTS3-niveau, wat inhoudt dat er wordt ingezoomd op gebieden met een populatie tussen de 150.000 en 800.000 inwoners. Wij maakten bij deze opdracht deel uit een consortium onder leiding van het Wiener Institut für Interationale Wirtschaftsvergleiche, afgekort als wiiw.

De impact van ERAC

Op basis van de uitkomsten van onze analyse beschikt de Europese Commissie over data die zij gebruikt voor rapportages en keuzes in het toekomstig beleid. Binnen Nederland zijn de gegevens van essentieel belang voor het opstellen van de verschillende subsidieprogramma’s in de volgende beleidsperiodes.