Referentie
Onderzoek, monitoring en evaluatie

Analyse van EU-middelen brengt Zuid-Holland verder

In de economische investeringsagenda van Zuid-Holland staan de belangrijkste groeithema’s centraal: mobiliteit, energietransitie en innovatie. De provincie werkt voor de realisatie van haar ambities samen met het Triple Helix samenwerkingsverband Zuidvleugel en met Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een cluster van 23 gemeenten.

Sterkere concurrentiepositie

De provincie realiseert hiermee een sterkere concurrentiepositie met meer werkgelegenheid. Daarvoor zijn twee dingen nodig: partijen die samen willen optrekken en geld om de gedeelde doelen te realiseren. De Europese Unie kent tal van programma’s en fondsen die economische en sociale groei in Europa stimuleren met subsidie. De uitdaging van de provincie is de kansen vanuit Europa maximaal te benutten.

2000 projecten
De provincie bepaalt haar koers op basis van een gedetailleerde inventarisatie van Zuid-Hollandse projecten waarvoor in de programmaperiode 2007-2013 gebruik is gemaakt van Europese financiering. ERAC gaf per Europees subsidieprogramma inzicht in hoeveel middelen er zijn geland in de provincie en aan welke partners en voor welke projecten deze werden toegekend. Het resultaat: in zes jaar tijd is voor meer dan 2.000 projecten ruim 1 miljard euro subsidie aangetrokken. Daarnaast investeerde de Europese Investeringsbank (EIB) in deze jaren ruim 3 miljard euro in Zuid-Holland.

Inzet koppelen aan investeringsagenda
Jean Christophe Spapens, Hoofd Europese en Internationale Zaken bij de provincie Zuid-Holland: “De belangrijkste conclusies waren dat er een behoorlijk bedrag in de provincie neerslaat en dat een substantieel deel daarvan wordt verworven door een overzichtelijk aantal partijen, waaronder TNO, TU Delft, de universiteiten en medische centra van Leiden en Rotterdam en het Havenbedrijf. ERAC heeft deze partijen geïnterviewd en het bleek dat er veel interesse bestaat voor het opbouwen en delen van kennis en ervaring. Ook willen de partijen hun inzet graag koppelen aan de investeringsagenda. Deze gaan we aanscherpen en zoveel mogelijk aansluiten aan de programma’s van de verschillende Europese fondsen.”

Verbindingen leggen
“Het blijkt ook dat het mkb relatief goed meekomt in gesubsidieerde projecten, maar dat het regionaal bedrijfsleven in de Triple Helix driehoek van overheid, onderwijs en ondernemers een grotere rol zou kunnen spelen. Regionale ontwikkeling doe je niet alleen, maar met elkaar. Heel veel clusters scoren sterk, dat is het bewijs van de potentie in deze regio. De uitdaging is om verbindingen te leggen. Als provincie gaan wij, met de investeringsagenda als basis, meer samenwerking initiëren en coördineren tussen al die bestaande clusters, Triple Helix organisaties en overheden. Door minder versnipperd te werk te gaan kunnen we gezamenlijk optrekken richting Europa en zoveel mogelijk rendement realiseren voor de regio!”

De rol van ERAC
ERAC heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een diepgaande analyse verricht van Europees gefinancierde projecten in de programmaperiode 2007-2013. Uit alle verzamelde input, aangevuld met kwalitatieve gegevens uit interviews, zijn conclusies getrokken die de provincie houvast geven bij het opstellen van de investeringsagenda. Deze agenda verenigt de ambities van de provincie, de regionale partijen én de Europese Commissie. Door het organiseren van workshops met de meest actieve partijen wordt de agenda aangescherpt, zodat in de programmaperiode 2014-2020 de mogelijkheden vanuit Europa opnieuw optimaal benut worden voor economische, duurzame en maatschappelijke ontwikkeling in Zuid-Holland.

Vragen?
Ik help u graag verder.