Referentie
Ecosysteem-ontwikkeling

Hart van Brabant werkt aan Regionale Energiestrategie

In het Nationaal Energieakkoord staat het zwart op wit: Nederland moet in 2050 volledig energieneutraal zijn. Voor deze opgave werkt het Rijk samen met onder meer waterschappen, provincies en gemeenten. Vijf pilotregio’s hebben zich opgeworpen om een Regionale Energiestrategie uit te werken. Deze strategieën dienen als katalysator voor de landelijke energietransitie.

Samenwerkingsverband negen gemeentes

Een van de vijf pilotregio’s is Hart van Brabant, het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant. Deze regio toont zich al jaren zeer actief op het gebied van milieu. De pilot is in handen van een klein projectteam, bestaande uit Pieter Biemans (gemeente Tilburg), Esther Raats (gemeente Waalwijk) en Willem Jaspers (ERAC). Naast procesmanager voor de Regionale Energiestrategie is hij ook programmamanager van de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED).

Opschalen van lokaal naar regionaal niveau

Aan lokale initiatieven is in Midden-Brabant geen gebrek. Om deze te kunnen verbinden en opschalen naar regionaal (en later landelijk) niveau, is het projectteam begonnen met het in kaart brengen van bestaande initiatieven, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Ook wordt gewerkt aan een succesvolle samenwerking tussen de vier O’s: ondernemers, onderwijs, overheid en ondernemende burgers.

Maatschappelijk draagvlak

Een belangrijk aandachtspunt van de strategie is het creëren van maatschappelijk draagvlak. Esther Raats: “Duurzame energie legt een groter beslag op de openbare ruimte dan energie uit fossiele brandstoffen; zonneweides, windmolenparken en biomassa-centrales nemen nu eenmaal veel ruimte in. Dit kan een belemmering vormen voor de uitvoering van concrete plannen. Het is dan ook een uitdaging om een plan neer te leggen waar alle burgers, bedrijven en gemeenteraden in de regio achter kunnen staan.” Het projectteam organiseert daarvoor ‘Ruimte Ateliers’, bijeenkomsten waar met stakeholders gekeken wordt wat de impact nu daadwerkelijk is van volledige vergroening en hoe dit zo goed mogelijk kan worden ingepast in de openbare ruimte.

De rol van ERAC

De pilotregio’s hebben tot juli 2017 de tijd om een richting te bepalen en een uitvoeringsagenda te schrijven. Hart van Brabant wil daarnaast ook een uitvoeringsorganisatie opzetten, waarbij de ontwikkelkracht van MOED als basis kan dienen. Pieter Biemans over de rol van ERAC: “Wij hebben adviseur Willem Jaspers gevraagd het gehele proces te begeleiden vanwege zijn kennis over de materie, zijn ervaring bij MOED en zijn netwerk. Onder zijn leiding is onder meer een stuurgroep geformeerd, een communicatieplan gemaakt en de uitgangspuntennotitie geformuleerd die als basis dient voor het uitvoeringsplan. Volgende stappen zijn het organiseren van de benodigde meetings, het uitstippelen van een groeipad om lokale initiatieven op te schalen tot regionaal niveau en het in kaart brengen van financieringsmogelijkheden voor de eerste vier tot vijf jaar.”

Vragen?
Onze experts helpen u graag verder.