Referentie
Onderzoek, monitoring en evaluatie

Inventarisatie Europese middelen in Noord-Brabant

Hoeveel subsidie slaat er neer in de provincie en wat wordt er met dat geld gedaan? ERAC heeft dit onlangs voor de provincie Noord-Brabant geïnventariseerd. Samen met de eerdere inventarisaties voor Zuid-Holland en Limburg legt dit de basis voor een landelijke database van projecten en gegevens. Deze database biedt een unieke inkijk in de kansen die Europa biedt en hoe deze nog beter kunnen worden benut.

Inzicht in Europese middelen

Door de veelheid aan Europese programma’s is het voor provinciale besturen praktisch onmogelijk om inzicht te krijgen in alle verschillende projecten en initiatieven die met behulp van Europese middelen worden geïnitieerd binnen de provinciegrenzen. De provincie Noord-Brabant wilde scherper in beeld krijgen waar overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de provincie zich mee bezighouden en in hoeverre deze activiteiten aansluiten op de thema’s die zijn geformuleerd in het provinciebeleid.

Nulmeting

Met behulp van een eigen monitoringssysteem inventariseerde ERAC voor Noord-Brabant alle projecten die zijn (mede)gefinancierd met middelen uit de Europese programmaperiode 2014-2020, vanaf de start van dit programma tot aan de nulmeting op 1 juni 2016. Hans Overbeek, Hoofd Europese en Internationale Zaken in Noord-Brabant: “Voor het eerst zijn alle relevante geografische en thematische subsidieprogramma’s systematisch onderzocht. ERAC heeft er bovendien een kwaliteitsslag overheen gedaan door een analyse te maken van projecten op het niveau van onder andere subregio’s, maatschappelijke uitdagingen en andere onderwerpen uit het bestuursakkoord. Op die manier maken ze inzichtelijk hoe beleidsvoornemens en –doelstellingen vorm krijgen met Europese middelen.”

Publiek debat

Europa heeft een imagoprobleem, erkent Hans Overbeek. “Wat in het publieke debat onderbelicht blijft, is dat maatschappelijke problemen echt worden opgelost met Europees geld. Neem nu de vergrijzing. Met Europese subsidies kunnen innovatieve partijen oplossingen ontwikkelen om mensen gezond oud te laten worden. Als die oplossingen hun weg naar de wereldmarkt vinden, dan helpen we niet alleen onze senioren maar ook de economie en werkgelegenheid in onze provincie.”

De impact van ERAC

Het monitoringssysteem is een generiek raamwerk waarmee ERAC maatwerk levert: gegevens kunnen worden vergeleken met voor de opdrachtgever relevante thema’s. “ERAC heeft veel aandacht besteed aan de vraagstelling en deskresearch aangevuld met vraaggesprekken, waardoor alle projecten consciëntieus konden worden gecategoriseerd”, vertelt Overbeek. “Daarnaast zijn er belangrijke aanbevelingen gedaan. We zijn voornemens deze inventarisatie jaarlijks te herhalen en de gegevens te verbinden aan die van andere provincies. Dit biedt ons de mogelijkheid om over onze eigen grenzen heen te kijken, bij te sturen en ons voordeel te doen met voortschrijdend inzicht.”

Vragen?
Onze experts helpen u graag verder.