Skip to main content

EFRO

Algemeen Algemeen

Doel van EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is in het leven geroepen om economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. In Nederland worden de beschikbare middelen vooral ingezet voor innovatie en het leveren van een bijdrage aan de koolstofarme economie. Dit programma EFRO biedt diverse financieringsconstructies primair gericht op:

 • Prioriteit 1: Het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • Prioriteit 2: Ondersteuning van de omschakeling en opschaling naar een koolstofarme economie in alle sectoren;
 • Prioriteit 3: Ondersteuning van projecten d.m.v. subsidiemogelijkheden en financiering die zich richten op gebieden die economisch en sociaal achterblijven maar toch mee moeten in de belangrijke transities als genoemd bij prioriteiten 1 en 2.

Voor wie is EFRO?

In grote lijnen sluit het ‘landsdelenbeleid’ aan op de regionale uitwerking van het Nederlandse topsectorenbeleid. Daarin is per regio bepaald in welke sectoren dit landsdeel wil uitblinken. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen vanuit het programma EFRO subsidie en financiering aanvragen voor projecten.

Belangrijke voorwaarden binnen de EFRO-subsidieregeling

Samenwerking is t.b.v. een succesvol beroep op EFRO niet verplicht. Vanuit de subsidieverstrekker bestaat echter wel een voorkeur voor financiering van projecten die worden uitgevoerd in de vorm van een regionaal samenwerkingsverband. In dat samenwerkingsverband zijn idealiter zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheden vertegenwoordigd. Deelname van Mkb’s wordt gezien als een extra pluspunt.

Om van deze subsidieregeling gebruik te kunnen maken, is het van essentieel belang dat gedefinieerde projecten aansluiting kennen ten aanzien van de focusgebieden die vanuit het topsectorenbeleid per regio zijn gedefinieerd. Daarnaast moeten de initiatieven passen binnen de centrale thema’s innovatie en koolstofarme economie.

Bent u op zoek naar partners om een project met het oog op EFRO op poten te zetten? ERAC beschikt over een breed netwerk. Samen doen we succesvol een beroep op dit financieringsprogramma.

Status Status

Het programma heeft betrekking op de periode 2021-2027. De voorganger van deze subsidieregeling is afgesloten in 2020. Openstellingen variëren per jaar en per landsdeel. Vanzelfsprekend mag u erop rekenen dat ERAC u op de hoogte zal stellen over de exacte invulling van EFRO.

Budget Budget

Voor de periode 2021 – 2027 is er in totaal € 506 miljoen beschikbaar voor Nederland binnen EFRO.

Het programma wordt in Nederland uitgevoerd in vier regio’s:

 • Noord-Nederland: Groningen, Friesland & Drenthe
 • Oost-Nederland: Overijssel & Gelderland
 • Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Zeeland & Limburg
 • West-Nederland: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht & Flevoland

Elke regio bepaalt via het Operationeel Programma hoe het beschikbare subsidiebudget per regio ingezet wordt. Het programma is breed toegankelijk voor diverse soorten organisaties, maar betrokkenheid van bedrijven en mkb in projecten is van groot belang.

Inhoud Aanvraagprocedure

Bij de beoordeling van de projecten wordt het volgende getoetst:

 • Men bepaalt of de aanvraag past binnen de kaders van het Operationeel Programma en het regionale vigerende beleid;
 • Vervolgens wordt vanuit de regeling een kwalitatief inhoudelijke toets uitgevoerd o.b.v. landelijk vastgestelde beoordelingscriteria waarbij een minimale score van 70 op een schaal tot 100 punten benodigd is;
 • Een deskundigencommissie beoordeelt daarna de subsidie- en financieringsaanvragen t.a.v. EFRO onder andere op mate van innovatie en kwaliteit van de business case;
 • Tenslotte wordt een financieel-technische toets uitgevoerd om te beoordelen of alle zaken in het project met betrekking tot staatssteun, aanbesteden en subsidiabiliteit van de kosten aan de vereisten van de regeling voldoen.

Het is wenselijk om in alle fasen van het indienen en beoordelen van een aanvraag in afstemming te blijven met de subsidieverstrekker zodat tijdig kan worden bijgestuurd. ERAC onderhoudt nauwe banden met de beoordelende organisatie en kan u in dit proces begeleiden.

Meer weten over EFRO?

ERAC is dé adviseur op het gebied van (internationale) subsidieregelingen en financieringsprogramma’s. Wij helpen uiteenlopende organisaties en consortia met projecten t.a.v. uiteenlopende thematieken om succesvol een beroep te doen op complexe (Europese) programma’s.

Wij helpen u graag om ook de mogelijkheden die EFRO biedt, te benutten voor uw project. Betrek ERAC in uw plannen en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op