Innovatie in actie: ontwikkeling 6G netwerk

In een tijd waarin technologische vooruitgang de motor is achter economische en maatschappelijke vooruitgang, heeft Nederland zich tot doel gesteld om voorop te lopen in de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele netwerken, oftewel 6G. Dit doel wordt gedreven door het Future Network Services (FNS) programma, bestaand uit een consortium van 60 toonaangevende bedrijven en instellingen, onder leiding van TNO.

Het programma
Het 6G FNS-programma heeft als ambitie Nederland te positioneren als een wereldleider in de ontwikkeling van 6G-technologie. Het gaat hier niet alleen om het volgen van ontwikkelingen, maar om een actieve rol in de ontwikkeling en commercialisering ervan. Peter Rake heeft als programmamanager bij TNO de dagelijkse leiding over dit programma.

Peter licht toe: “Met het FNS-programma streven we ernaar om, in nauwe samenwerking met Nederlandse en Europese partners, een eigen stempel te drukken op de toekomst van mobiele netwerken. Ons doel is om afhankelijkheid van buitenlandse technologie te verminderen én om bij te dragen aan de economische groei van Nederland door het ontwikkelen en vermarkten van onze eigen technologische capaciteiten.”

Het FNS-programma richt zich op twee hoofdgebieden voor de ontwikkeling van 6G technologie. Ten eerste, de ontwikkeling van antennetechnologie, geleid door een cluster van bedrijven en de universiteit in Eindhoven. Ten tweede, de aansturing van het nieuwe netwerk met behulp van algoritmes en AI, geleid door de TU Delft en verschillende partners. Parallel hieraan wordt er gewerkt aan toepassingen in diverse sectoren die in de toekomst gebruik zullen maken van 6G-technologie, bijvoorbeeld in mobiliteit, zorg en industrie.

In de praktijk
6G brengt een revolutie teweeg in de manier waarop we informatie delen. Dit nieuwe netwerk kan enorme hoeveelheden gegevens draadloos verzenden en ontvangen, waardoor geavanceerde technologieën worden ondersteund. Bijvoorbeeld, in de gezondheidszorg kan 6G realtime monitoring mogelijk maken, zowel in operatiekamers als op afstand via draadloze sensoren en wearables. Dit leidt tot betere zorg, vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen en verbeterde resultaten wereldwijd.

Bovendien kan 6G de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren door op kruispunten efficiënter verkeersstromen te reguleren en veilig verkeersdeelnemers te detecteren. Innovatieve toepassingen, zoals draadloze verkeerslichten en slimme infrastructuursystemen, dragen bij aan een nog beter en duurzamer beheer van het verkeer. In essentie opent 6G een wereld van mogelijkheden voor het implementeren van geavanceerde technologieën in talloze sectoren.

Financiële steun door Nationaal Groeifonds
Om een programma van zo’n omvang van de grond te krijgen, is een grote investering vereist en het Nationaal Groeifonds (NGF) is bij uitstek geschikt om het FNS-programma financieel te ondersteunen. Dit fonds is gericht op innovatieve projecten die bijdragen aan economische groei en maatschappelijke transformaties van morgen. Celine van Soest, adviseur bij ERAC, benadrukt het belang van het Nationaal Groeifonds: “Het NGF stelt consortia in staat om te investeren in de vroege stadia van technologische innovatie, wat noodzakelijk is voor het stimuleren van grootschalige ontwikkelingen en toekomstige economische groei.”

Het indienen van een subsidieaanvraag bij het Nationaal Groeifonds is niet eenvoudig. Het vereiste voor FNS zorgvuldige planning en coördinatie, vooral vanwege het grote aantal deelnemende partijen en de complexiteit van het programma. Peter: “We stonden voor een enorme taak om alle verschillende belangen en expertisegebieden van de deelnemende partijen in het subsidievoorstel te integreren. ”

Samenwerking voor succes
Met een solide basis, een actief kernteam en de meeste partners aan boord werd er in de zomer van 2022 opgeschaald om in vijf maanden toe te werken naar de aanvraagdeadline. In deze tijd werd onder andere het programma verder uitgewerkt, de Theory of Change ontworpen, en een gedetailleerd activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld.

Met maar liefst 60 partners aan boord was het uitdagend om alle aspecten van het programma samen te brengen in een coherent voorstel dat voldeed aan de eisen van het Nationaal Groeifonds. Dit vereiste nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, met regelmatige bijeenkomsten en intensieve discussies om tot de best mogelijke aanpak te komen.

De rol van ERAC
ERAC, als ervaren partner in subsidieadvies en programmamanagement, heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling en financiering van het FNS-programma. Dit omvatte het structureren en onderbouwen van financiële aspecten, evenals het waarborgen van alignement met de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds, wat soms uitdagend was vanwege de nieuwheid van het fonds. Het FNS-subsidievoorstel is uiteindelijk succesvol ingediend: voor de eerste fase van het FNS-programma is een subsidiebedrag van 61 miljoen euro toegekend, en bij succesvolle uitvoering staat nog eens 142 miljoen euro gereserveerd voor fase 2.

“ERAC werd aanbevolen door andere partijen die ervaring hadden met het Nationaal Groeifonds. Hun expertise en positieve reputatie maakten hen een natuurlijke keuze voor onze financieringsbehoeften.”

Peter RakeTNO - Programmamanager Future Network Services

Begroting
Veel tijd is geïnvesteerd in het opstellen van een begroting die voldeed aan de vereisten van het Nationaal Groeifonds en die alle kosten en unieke activiteiten van de deelnemende partijen omvatte. Peter: “Het was van fundamenteel belang om een gedetailleerde begroting op te stellen. Dankzij de nauwgezette inzet van ERAC op dit vlak werd het subsidievoorstel succesvol ingediend. Het RVO prees het consortium achteraf zelfs voor de helderheid en nauwkeurigheid van de begroting, wat ons vertrouwen gaf in het proces.”

Als gevolg van deze goed doordachte begroting vroeg de subsidieaanvraag die nodig was na goedkeuring van het programma door de NGF-commissie relatief weinig tijd en kon er sneller worden toegewerkt naar een maatwerkbeschikking. Dit heeft er mede toe geleid dat het FNS-programma op 1 januari van start is gegaan. Inmiddels is het consortium vol aan de slag met het uitvoeren van onderzoeksprojecten en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van draadloze communicatie.

Subsidieverantwoording
ERAC blijft betrokken bij het FNS-programma als financieel manager en biedt met een projectbureau ondersteuning bij het correct en tijdig indienen van subsidieverantwoordingen. Dit is belangrijk voor het behoud van subsidiefinanciering en het naleven van subsidievoorwaarden. Tijdens het project moet worden aangetoond dat de subsidie wordt gebruikt voor het beoogde doel, zodat dit achteraf verantwoord kan worden en het proces ‘audit-proof’ is. ERAC adviseert de partners van het consortium bij het uitvoeren van hun financiële administratie om ervoor te zorgen dat ze de subsidie volgens de regels van RVO gebruiken en verantwoorden.

Contact
Dankzij FNS en het Nationaal Groeifonds wordt 6G vormgegeven én de Nederlandse innovatie versterkt. Heeft u ook hulp nodig bij het managen van uw consortium of het vinden van subsidie voor uw innovatie? Neem dan contact op met Celine van Soest en laat ons u helpen uw ambities waar te maken!

Celine van Soest
celinevansoest@erac.nl
06 – 82 14 16 06

“Celine is toegewijd aan het bevorderen van vooruitgang voor individuen en organisaties, vooral als dit het maatschappelijk belang dient. Ze gedijt in het uitdagen en stroomlijnen van processen om tot een goed resultaat te komen voor alle betrokkenen. Als programmamanager en -ontwikkelaar is ze in staat om het grotere plaatje te zien en de benodigde relaties te onderhouden voor een duurzaam succes.”