Opstellen programma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Het doel van deze programma’s is om grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen zodat grensstreken gezamenlijk werken aan economische, sociale en territoriale samenhang.

Subsidieprogramma
In de grensregio langs België en Nederland zijn in de loop der jaren al vele waardevolle samenwerkingsprojecten tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. In de Europese programmaperiode 2014-2020 willen de acht betrokken Vlaamse en zuidelijke Nederlandse provincies en de lidstaten de grensoverschrijdende samenwerking voortzetten. Daarvoor moet een operationeel programma worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. ERAC is gevraagd om dit programma vorm te geven.

Interreg V
In de vijfde programmaperiode van Interreg Vlaanderen-Nederland (Interreg V) wordt ingezet op de thema’s Innovatie, Energie, Milieu & Hulpbronnen en Arbeidsmobiliteit. Het programma geeft richting aan de gewenst ontwikkelingen in het grensgebied; in de tien uitvoeringsjaren van 2014 tot en met 2023 zullen talloze partners uit de publieke en private sector elkaar vinden en projecten tot stand brengen die bijdragen aan de verbetering van de concurrentiekracht en de transitie naar een meer duurzame economie.

De impact van ERAC

Onze adviseurs hebben, in samenwerking met Technopolis, een gebiedsanalyse gemaakt door de ambities en behoeften in de grensregio in kaart te brengen: welke knelpunten dienen te worden opgelost, waar liggen de te verzilveren kansen? Op basis hiervan hebben we een Operationeel Programma opgesteld dat beantwoordt aan de regionale, grensoverschrijdende behoeften, met oog voor de balans tussen ambities en realiteit. Dit programma is opgesteld volgens de strikte en zich ontwikkelende technische en formele vereisten van de Europese Commissie.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op