Van werk naar werk via het digitale platform AVWerkt

Onder de naam AVWerkt hebben publieke en private partijen in de arbeidsregio Gorinchem de handen ineen geslagen: gemeenten, werkgeversorganisaties, het bedrijfsleven, uitzendorganisaties en onderwijsinstellingen werken samen in een digitaal platform dat vraag en aanbod effectief op elkaar afstemt. Hierdoor worden kortdurend werklozen en werknemers voor wie ontslag dreigt beter van werk naar werk begeleid.

Werk-Leerbedrijf Avres, dat de Participatiewet uitvoert voor de gemeenten in de arbeidsmarktregio Gorinchem, voert tevens de regie over het project AVWerkt. Projectmanager Oebele Bruinsma: “Momenteel heeft rond de 40% van de werkenden, inclusief flexwerkers en zzp’ers, een tijdelijk dienstverband. Het digitaal platform moet in de eerste plaats voorkomen dat deze mensen in de WW terechtkomen.”

Competenties koppelen
“Deze regio kenmerkt zich door een heel gevarieerde werkgelegenheid in diverse branches”, aldus Bruinsma. “De werkgevers komen momenteel handen te kort, dus hoe sneller we werkzoekenden op de juiste plek kunnen zetten, hoe beter dat is voor de regionale economie. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het matchen van werknemers op basis van gevraagde competenties in plaats van op basis van functies. Werkervaring, opleidingen en zelfs persoonlijkheids-kenmerken kunnen worden opgeknipt in competenties, die bij elkaar een uniek profiel vormen. Door competenties te koppelen aan datgene wat de werkgevers vragen, kunnen mensen niet alleen gemakkelijker aan een baan geholpen worden, maar wordt tevens de eventuele ‘mismatch’ zichtbaar. Dat inzicht biedt mogelijkheden om effectief bij te sturen met scholing en beleidsmaatregelen.”

Subsidieregeling
Het project AVWerkt wordt medegefinancierd door de subsidieregeling Cofinanciering DWSRA (‘tijdelijke regeling cofinanciering projecten Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt’) van het ministerie van SZW. Het doel van deze regeling is het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk.

Bewustwordingscampagne
“In totaal zijn voor het project AVWerkt twaalf deelprojecten gedefinieerd”, vertelt Bruinsma. “Natuurlijk is er het technisch aspect van het digitaal platform zelf, zoals het ontwikkelen van de software, screening- en profieltools. De basis is echter het organiseren van de samenwerking, het aan boord halen van werkgevers, uitzendorganisaties en onderwijsinstellingen. En de grootste uitdaging ligt in het meekrijgen van de doelgroep: werkzoekenden stimuleren hun profiel in te vullen en bij te houden op het platform. Naast een bewustwordingscampagne is er daarom budget ingeruimd voor werkcoaches en een webcareteam die de werkzoekenden hierin begeleiden.”

Naar verwachting gaat het digitaal platform in juni 2018 live. De samenwerkende publieke en private partijen blijven eigenaar, Avres neemt als projectbeheerder onder meer het platformbeheer en de begeleiding van de kandidaten voor haar rekening.

De impact van ERAC

AVWerkt dient te voldoen aan een reeks vastgestelde juridische, financiële en administratieve verplichtingen van de subsidieverstrekker. ERAC was betrokken bij de projectontwikkeling, inrichting van de projectactiviteiten en de subsidieaanvraag. Tevens verzorgt zij het projectbeheer gedurende de subsidieperiode. Oebele Bruinsma: “Wij hebben ERAC vanwege hun diepgaande kennis van de arbeidsmarktproblematiek en van subsidietrajecten direct bij het project betrokken. De adviseurs hebben geholpen met de opzet van activiteiten, begroting en zorgen ervoor dat de projectadministratie en urenregistratie beantwoorden aan alle eisen van de ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij houden ze ook in de komende jaren een vinger aan de pols door de voortgang en de tussentijdse resultaten te monitoren en de einddeclaratie te begeleiden.”