LIFE

Algemeen Algemeen

Doel van LIFE

LIFE is het Europese programma voor projecten gericht op natuur, milieu, klimaat en energie. Dit subsidieprogramma draagt eraan bij om de doelstellingen t.a.v. het Europese milieu- en klimaatbeleid te realiseren d.m.v. uiteenlopende vormen van projectfinanciering.

Voor wie

LIFE staat open voor alle organisaties binnen de EU die behoren tot een van de categorieën: bedrijfsleven, overheidsorganisatie, non-gouvernementele organisatie (NGO) of kennisinstelling.

Belangrijke voorwaarden binnen LIFE

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie vanuit LIFE dienen te passen in het Europese beleid ten aanzien van de onderwerpen natuur, milieu, klimaat, en energie.

Status Status

De laatste openstellingen (calls) voor de LIFE-programmaperiode 2014-2020 zijn in 2020 gesloten. De nieuwe programmaperiode loopt van 2021 – 2027. Op Europees niveau wordt momenteel (per Q1 2021) nog gesproken over de exacte invulling van het 1e meerjarig werkprogramma betreffende de periode 2021-2024. Het kader voor openstellingen worden daarin momenteel nog bepaald.

Zodra er meer bekend is over het exacte schema van openstellingen vanuit LIFE in deze nieuwe subsidieperiode, zal ERAC daarover berichten.

Budget Budget

Dit subsidieprogramma draagt eraan bij om de doelstellingen ten aanzien van het Europese milieu- en klimaatbeleid te realiseren. Hiervoor is in de periode 2021 – 2027  €4,8 miljard beschikbaar.

Max. Subsidiepercentage

Projecten ontvingen vanuit het programma LIFE in het verleden doorgaans 55% subsidie. Projecten op het gebied van specifieke thema’s t.a.v. natuur & biodiversiteit maakten zelfs aanspraak op subsidiepercentages tot 75%. Verwacht wordt dat de vergoedingen voor de toekomst in dezelfde lijn zullen liggen.

Minimale projectomvang

De exacte criteria ten aanzien van de projectomvang zijn voor de programmaperiode 2021-2027 nog niet gepubliceerd. In het verleden was de Europese Unie vooral op zoek naar grootschalige projecten met voldoende impact met een minimale projectomvang van €1 miljoen.

Inhoud Inhoud en aanvraagprocedure

Het financieringsprogramma LIFE bestaat vanaf 2021 uit vier deelprogramma’s:

  • Natuur & biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven
  • Klimaatmitigatie en -adaptatie
  • Transitie naar schone energie

Per deelprogramma gelden verschillende inhoudelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. In zijn algemeenheid hebben projecten die in aanmerking komen voor subsidie een of meer van de volgende kenmerken:

  • Het betreft (de ontwikkeling of demonstratie van) ‘Close-to-market’ technologieën en oplossingen die in relatief korte tijd op de markt geïntroduceerd zullen kunnen worden;
  • Projecten die het-LIFE-programma zoekt bevinden zich in de test-, demo- of pilotfase. Er is dus weinig tot geen nader (technisch inhoudelijk) onderzoek meer voor benodigd;
  • Projectresultaten zijn goed meetbaar en kwantificeerbaar, hetgeen uit de aanvraag moet blijken.

Wilt u meer weten over deze regeling?

De variëteit van LIFE maakt het moeilijk om te bepalen of uw project past binnen deze subsidieregeling en zo ja, binnen welk onderdeel ervan. ERAC kent de mogelijkheden echter goed en kan u daarin adviseren.

Wij hebben ook veel ervaring met de verschillende aanvraagprocessen binnen LIFE welke inhoudelijk sterk kunnen variëren al naar gelang de aard van de specifieke openstelling. Neem contact op, wij helpen u graag.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op